Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

O prípustnosti dovolania vo veciach výkonu cudzích rozhodnutí

Martin Bezák s kolegom Milanom Fulcom si v tomto odbornom článku kladú otázku, či skutočne nemožno považovať uznesenie odvolacieho súdu, v dôsledku ktorého bol právoplatne zamietnutý návrh žalobcu na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia, za rozhodnutie vo veci samej, ani za rozhodnutie, ktorým sa konanie o tomto návrhu končí, ako to konštatoval Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení zo dňa 27.03.2019, sp. zn. 8 Cdo 204/2017.  

Ako kolegovia na túto otázku odpovedali, si môžete prečítať v odbornom časopise Zo súdnej praxe.