Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

V Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky bol zverejnený nález, ktorým Ústavný súd rozhodol v prospech nášho klienta

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil v Zbierke svojich uznesení a nálezov pod číslom 32/2021 nález, ktorým dňa 25.05.2021 v konaní sp. zn. IV. ÚS 13/2021 rozhodol o tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky porušil základné právo nášho klienta na súdnu ochranu a jeho právo na spravodlivé súdne konanie, s nasledujúcou právnou vetou:

'Vecou samou' sa nerozumie len uplatnenie hmotnoprávneho nároku, môže ňou byť aj vyriešenie uznania cudzieho rozhodnutia, ktoré je následne podkladom pre exekúciu. Posudzujú sa tu otázky procesného práva, a to predpoklady uznania vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia. Zároveň je zrejmé, že ak sa uznesením odvolacieho súdu konanie o tejto veci právoplatne skončí, ďalší riadny opravný prostriedok ani iné nadväzujúce konanie sa nepredpokladá. Je preto podľa názoru ústavného súdu správny záver, že také uznesenie odvolacieho súdu je rozhodnutím vo veci samej, ktorým sa konanie zároveň aj končí, ide teda o spôsobilý predmet dovolacieho prieskumu aj v zmysle § 420 Civilného sporového poriadku.

Uvedený nález je dostupný v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Tejto problematike sme sa venovali v článku s názvom O prípustnosti dovolania vo veciach výkonu cudzích rozhodnutí. Ústavný súd dal predmetným nálezom našim záverom za pravdu.