Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel ústavnej sťažnosti nášho klienta a konštatoval porušenie jeho práva na spravodlivé súdne konanie

Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zo dňa 21.12.2021, č. k.  III. ÚS549/2021-31, rozhodol, že Okresný súd Banská Bystrica porušil základné právo nášho klienta na súdnu ochranu a jeho právo na spravodlivé súdne konanie, keď mu neumožnil, aby ako nový nositeľ vymáhaného práva vstúpil do exekučného konania v procesnom postavení oprávneného s odôvodnením, že tak môže urobiť len na návrh pôvodného nositeľa vymáhaného práva.

Pred tým, ako tak Ústavný súd urobil, na návrh nášho klienta uznesením zo dňa 14.10.2021, č. k. III. ÚS 549/2021-12, vydal dočasné opatrenie, ktorým uložil súdnemu exekútorovi, aby sa až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu o ústavnej sťažnosti nášho klienta zdržal vyplácania plnenia, ktoré prijal od povinného v prospech oprávneného. 

Uvedené rozhodnutia Ústavného súdu sú dostupné na stránke Ústavného súdu.